Inschrijven op de nieuwsbrief

Stichting Vrienden van Writers Unlimited

Writers Unlimited (Stichting Writers Unlimited) heeft uw steun nodig. Om ons werk nog beter te kunnen doen. De Stichting Vrienden van Writers Unlimited maakt het werk van Writers Unlimited mede mogelijk. 

De activiteiten van Writers Unlimited in binnen- en buitenland zijn sinds onze oprichting in 1995 voor een groot deel mogelijk gemaakt door overheidssubsidies. Deze subsidiënten vragen de culturele instellingen steeds nadrukkelijker om meer inkomsten te genereren uit de samenleving: van particuliere- en bedrijvendonateurs, en van particuliere fondsen en sponsors.

Writers Unlimited heeft een grote reputatie als toonaangevend literair evenement. Een reputatie binnen Nederland, maar ook ver daarbuiten. Het jaarlijkse Writers Unlimited (Winternachten) internationaal literatuurfestival in Den Haag krijgt navolging in 'Writers Unlimited-evenementen' in verschillende landen in de wereld. Schrijvers onderschrijven de bijzondere kracht die uitgaat van deze manier van werken. Nergens vinden ze een zo betrokken publiek, nergens vinden ze een prettiger manier om met vakgenoten van gedachten te wisselen. Die kwaliteit wil Writers Unlimited behouden, en ieder jaar weer versterken.

Donateur worden van Writers Unlimited? Dat kan via de Writers Unlimited Kring

De Stichting Vrienden van Writers Unlimited ondersteunt onze activiteiten. Daartoe is de Writers Unlimited Kring opgericht, waarvan de donateurs een bedrag schenken aan de Stichting Vrienden van Writers Unlimited.

De donateurs van de Writers Unlimited Kring krijgen twee keer per jaar een diner aangeboden waarbij een toonaangevende schrijver uit binnen- of buitenland aanzit. Donateurs en schrijver gaan tijdens het diner in gesprek over onderwerpen die zowel de literatuur als de samenleving betreffen. De donateurs ontvangen ruim van tevoren een convocatie met biografische gegevens over de schrijver, en een (recent) boek. Tevens krijgen zij een aantal vrijkaarten voor het jaarlijkse Winternachten festival, dat in januari plaatsvindt in Den Haag.

Exclusief karakter
De Writers Unlimited Kring heeft een exclusief karakter dat tot uitdrukking komt in het maximale aantal van vijfentwintig donateurs. De Kring kent twee soorten donaties:

Bedrijfsbijdrage
Een donatie door het bedrijf van € 5.000,- per jaar, gedurende minimaal drie jaar. De bedrijfsdonateurs krijgen twee keer per jaar een uitnodiging voor het schrijversdiner voor twee personen. Zij ontvangen zestien vrijkaarten voor programma's naar keuze in het jaarlijkse festival in Den Haag.

Particuliere bijdrage
Een donatie door een particulier vanaf € 500,- per jaar, gedurende minimaal drie jaar. De particuliere donateurs krijgen twee keer per jaar een uitnodiging voor het schrijversdiner en zij ontvangen vrijkaarten voor programma's naar keuze in het jaarlijkse festival in Den Haag - een en ander is geregelateerd aan de hoogte van de donatie.

In overleg is het mogelijk van deze bedragen af te wijken om tot een passend donatiebedrag te komen.

Introducé(e)s
Iedere donateur is uitgenodigd om voor elk schrijversdiner een introducé(e) voor te dragen. Op deze wijze groeit de Writers Unlimited Kring op een organische manier.

Periodieke giften en belastingvoordeel

De maatregelen die het geven aan cultuur fiscaal aantrekkelijk moeten maken zijn in de Geefwet ondergebracht. De Stichting Vrienden van Writers Unlimited, een stichting zonder winstoogmerk, heeft de culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) gekregen. Het RSIN of fiscaal nummer van de Stichting Vrienden van Writers Unlimited is 8501.72.421.

Periodieke giften
Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. U mag een periodieke gift aftrekken als u die gift doet aan een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Uw gift is een Periodieke gift als:

  • u de gift hebt laten vastleggen (hetzij in een notariële akte hetzij in een 'onderhandse akte')
  • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de notariële akte of 'onderhandse akte'/schriftelijke overeenkomst wordt genoemd
  • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging
    De gift stopt uiterlijk bij overlijden.
  • de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift

Sinds 1 januari 2014 is het mogelijk een Periodieke gift vast te leggen in een 'onderhandse akte'. Een model staat op de site van de belastingdienst 

Voor vragen of opmerkingen kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met Margot Dijkgraaf, voorzitter van het bestuur van de stichting Vrienden van Writers Unlimited: info@writersunlimited.nl.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Writers Unlimited

Het bestuur bestaat uit 

  • Margot Dijkgraaf (voorzitter) - literatuurcriticus, schrijver, literair journalist, interviewer, debatleider, curator 
  • Francien Schuursma - bestuurslid Gouden Ganzenveer, bestuurslid De Roode Bioscoop
  • Wouter van Gils  - Voorzitter Raad van Advies van de KVB (Koninklijke Vereniging van het Boekenvak); Vice voorzitter Stichting Literatuur Prijs (Libris Literatuur Prijs); Lid bestuur groep Media Vak en Wetenschap (MVW) binnen de Media Federatie (voorheen Nederlands Uitgevers Verbond); Voorzitter HO Forum (uitgevers voor het Hoger Onderwijs in de groepen MVW en GEU binnen de Media Federatie)

IBAN 

De IBAN van Stichting Vrienden van Writers Unlimited, Hartogstraat 13, 2514 EP Den Haag is: NL47 INGB 0006 0347 08

Beheer en besteding van het vermogen

Het vermogen van de stichting wordt beheerd door het bestuur van de stichting Vrienden van Writers Unlimited. Het bestuur bestaat uit (minimaal) drie leden (voorzitter, penningmeester, secretaris). Het bestuur draagt zorg voor de administratie van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting. De daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers worden op zodanige wijze bewaard, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. Het bestuur vergadert jaarlijks om besluiten te nemen over de besteding van het vermogen van de stichting.

ANBI - informatie Stichting Vrienden van Writers Unlimited

Stichting Vrienden van Writers Unlimited staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het RSIN of fiscaal nummer is 8501.72.421.
De stichting heeft ten doel het verlenen van morele en materiële steun aan de Stichting Writers Unlimited, gevestigd te 's Gravenhage, en al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt.
Beloningsbeleid: de leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten gemaakt in het kader van de bestuursfunctie worden vergoed mits niet bovenmatig. De stichting heeft geen personeel in dienst.
De activiteiten bestaan uit vriendenwervingsbijeenkomsten.

Klik op onderstaande links voor:

Het beleid van de stichting is erop gericht de doelstelling te verwezenlijken door organisatie van vriendenwervingsbijeenkomsten. De Stichting heeft geen winstoogmerk. Dit blijkt uit haar feitelijke werkzaamheden. De stichting laat de opbrengsten van haar vermogen ten goede komen van de doelstelling. Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en onkosten gemaakt in het kader van de bestuursfunctie worden vergoed mits niet bovenmatig. De stichting voert zelf haar administratie en beheert zelf het vermogen van de stichting.