Inschrijven op de nieuwsbrief

privacystatement

Stichting Writers Unlimited is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

http://www.writersunlimited.nl
Kantooradres: Hartogstraat 13, 2514 JP Den Haag

Postadres: Postbus 63410, 2502 JK Den Haag

+31 70 3650222

Contactpersoon: Tineke van Manen, zakelijk leider, info@writersunlimited.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Writers Unlimited verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Voor iedereen in ons adressensysteem die zich heeft opgegeven voor toezending van onze nieuwsbrieven staan de volgende gegevens (voor zover beschikbaar) vermeld uw voor- en achternaam, emailadres en geslacht. Als u ook heeft gevraagd om schriftelijke toezending van onze programma informatie, staan ook uw adresgegevens in ons adressensysteem.

Stichting Writers Unlimited verwerkt ook persoonsgegevens wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze financiële administratie en de belastingdienst. Ten behoeve van de organisatie van onze evenementen verwerken we voor personen die zullen optreden of hebben opgetreden, en voor door ons uitgenodigde gasten in voorkomende gevallen gegevens over het identiteitsbewijs. Daarnaast verwerken we gegevens van personen die zullen optreden of hebben opgetreden tijdens een of meer van onze evenementen. Het betreft hier biografische gegevens, foto's, en video- of geluidsopnames. Correspondentie bewaren wij uitsluitend voor zover dat nodig is t.b.v. de bedrijfsvoering, of wanneer dit nodig is vanwege wettelijke verplichting.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Naam- en adresgegevens worden bewaard voor zolang deze moeten worden gebruikt om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld voor toezending nieuwsbrieven. In geval van zakelijke contacten bewaren we gegevens ook voor archivering. Van personen die hebben opgetreden tijdens onze evenementen bewaren we gegevens (foto's, teksten, video-opnames) ook ten behoeve van ons archief van evenementen op onze websites, vanwege de cultureel-maatschappelijke waarde ervan.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Writers Unlimited verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Writers Unlimited blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Stichting Writers Unlimited gebruikt analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Writers Unlimited en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@writersunlimited.nl. Wij dienen bij het indienen van uw verzoek wel zekerheid moeten hebben van de juistheid van de door u opgegeven identiteit. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Writers Unlimited wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Writers Unlimited neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@writersunlimited.nl.